Cesta do Edenu: Průvodce náboženskými texty

Jak Se Dostat Do Edenu

Křesťanství

K

Islám

Islám je monoteistické abrahámovské náboženství, jehož stoupenci věří, že existuje pouze jeden Bůh (arabsky Alláh) a že Mohamed je jeho prorok. Islám učí, že Bůh zjevil své poselství prostřednictvím proroků, včetně Abrahama, Mojžíše a Ježíše, ale že konečné a úplné zjevení bylo dáno Mohamedovi v podobě Koránu. Muslimové věří v pět pilířů islámu: vyznání víry, modlitbu, půst během měsíce ramadánu, almužnu a pouť do Mekky. Islám má dva hlavní směry: sunnitský a šíitský islám, které se liší v otázce nástupnictví po Mohamedovi. Islám je druhým nejrozšířenějším náboženstvím na světě s více než 1,8 miliardami věřících, kteří se nazývají muslimové.

Buddhismus

Buddhismus je náboženství a filozofie, která vznikla v Indii před více než 2 500 lety. Zakladatelem byl Siddhártha Gautama, známý jako Buddha, což znamená "probuzený". Buddhismus učí, že život je plný utrpení, jehož příčinou je lpění na pomíjivých věcech. Cílem buddhistů je dosáhnout osvícení, stavu osvobození od utrpení, a to následováním Buddhovy učení a praktik, jako je meditace a rozvíjení moudrosti a soucitu. Buddhismus se dělí na různé směry, jako je théraváda a mahájána, které se liší v interpretaci Buddhova učení a v důrazu na různé aspekty praxe.

Hinduismus

Hinduismus je nejstarším světovým náboženstvím s kořeny sahajícími až do doby před 3 000 lety. Vznikl v Indii a je charakteristický rozmanitostí tradic a filozofií. Mezi hlavní božstva patří Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel) a Šiva (ničitel). Karmu a reinkarnaci vnímá jako základní principy existence. Cílem hinduismu je dosažení mókši, osvobození z koloběhu zrození a smrti. Pro hinduisty jsou posvátné texty nazývané Védy a praktikují jógu, meditaci a různé formy púdži (uctívání božstev). Hinduismus je třetím největším náboženstvím světa s více než miliardou věřících, převážně v Indii a Nepálu.

Judaismus

Judaismus je abrahámovské náboženství a etnicko-náboženská identita židovského národa. Jeho základem je víra v jednoho, nehmotného a věčného Boha, který si vyvolil židovský národ, aby s ním uzavřel smlouvu. Tato smlouva zavazuje Židy k dodržování Božích přikázání, obsažených v Tóře, a slibuje jim za to Boží ochranu a požehnání. Tóra, pět knih Mojžíšových, je ústředním textem judaismu a je doplněna obsáhlou rabínskou literaturou, jako je Talmud. Judaismus klade důraz na etiku, spravedlnost, studium a dodržování tradic. Mezi nejdůležitější svátky patří Roš ha-šana, Jom kipur a Pesach. Judaismus je náboženstvím s bohatou historií a kulturou, které významně ovlivnilo západní civilizaci.